top of page

הקוד האתי

ערך יסוד - קדושת החיים  

אנשי "רפואה בטוחה" ישימו לנגד עיניהם יום יום את המטרה של הצלת חיי אדם ע"י מניעת זיהומים נרכשים במוסדות מערכת הבריאות.

Happy family

יושרה

אנשי "רפואה בטוחה"  ידבקו בעקרונות ולערכי המוסר והאתיקה.

Making Notes

שיתוף פעולה

אנשי "רפואה בטוחה" יפעלו בשיתוף פעולה מתוך לכידות, רעות, תמיכה הדדית ואחדות מטרה למען המשימה המשותפת.

Brainstorming Session

אחריות

אנשי "רפואה בטוחה" יראו עצמם שותפים פעילים במימוש ערך היסוד של העמותה ויפעלו תוך גילוי של מעורבות, יוזמה ושקידה, ובמסגרת סמכותם.

Professional Female

אמינות והגינות

אנשי "רפואה בטוחה" ינהגו באמינות, הגינות, שקיפות  ומקצועיות ראויה כלפי העובדים איתם בעמותה וכלפי השותפים איתם בעשייה.

Hands In
bottom of page