top of page

הפעילות שלנו

קמפיינים

עמותת רפואה בטוחה מקיימת קמפיינים הסברתיים רבים על מנת להגביר את המודעות הציבורית לנושא הזיהומים הנרכשים בבתי חולים. העמותה מסייעת במתן מידע לציבור אודות זכויות וחובות בעת ביקור חולים בבית החולים שכן  ריבוי המבקרים וחוסר המודעות של ציבור המבקרים תורמים להעברת זיהומים.

CampaignInformationBanner.jpg

רפואה בטוחה בקהילה

עם העליה בגיל חלה הידרדרות פיזית וקוגניטיבית שעלולה לסכן את הקהילה הבוגרת.

על מנת לשפר את בטיחותה של קהילה זו (בעת ביקור בבית החולים), פיתחה העמותה קורסים ייעודיים  על מנת להעלות את המודעות לסכנת ההדבקות בזיהומים והפצת הנחיות כלליות להימנעות מהם.

senior community.jpg
כרמל.jpeg

פעילות עם משרד הבריאות / מרכזים רפואים

עמותת רפואה בטוחה רואה את עצמה כנציגה של האינטרס הציבורי במניעת זיהומים הנרכשים בבתי החולים. במסגרת זו, העמותה תשתף פעולה עם כל הארגונים הרשמיים והממשלתיים הממונים על שירותי הבריאות הציבוריים ותפעל לשינוי התודעה הציבורית בנושא זה.

משרד הבריאות.jpg

רפואה בטוחה בכנסת

העמותה פועלת בכנסת  לחיזוק השדולה למאבק בזיהומים נרכשים בבתי החולים. העמותה מספקת מחקר ונתונים למחוקקים  והיא  נוכחת באופן קבוע בכנסת באמצעות הלוביסטים שלה.

כנסת.jpg

פורום המשפחות 


הפורום נוקט במאבק ציבורי עיקש ובלתי מתפשר על אופן טיפולה של מדינת ישראל בתחום מניעת הזיהומים הנרכשים בבית החולים. הפורום מצטרף למאבק העמותה להניע את מקבלי ההחלטות ואת הצדדים המעורבים להשקיע את כל האמצעים הדרושים לשיפור מערכת הבריאות ולמניעת זיהומים בבתי החולים.

שכולה.jpg

מחקר

פעילות המחקר נעשית בשיתוף פעולה עם חוקרים מהקהילה האקדמית הישראלית והעולמית בתחומים שונים, הקשורים כולם למניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים, ובשיתוף פעולה עם ארגונים בישראל העוסקים באבטחת איכות בשירותי הבריאות.
 

research.jpg

אירועים

עמותת רפואה בטוחה מקיימת אירועים מיוחדים המוקדשים להעלאת המודעות למניעת זיהומים נרכשים בבית החולים.

events 2.jpg

רפואה בטוחה לארגונים

עמותת רפואה בטוחה מעבירה הרצאות במקומות עבודה בנושא מניעת זיהומים נרכשים בבתי חולים, במטרה להגביר את המודעות ולהביא לשינוי התנהגותי. הרצאות אלה מסייעות ליצירת מודעות בקרב מעסיקים ועובדים במקום העבודה עצמו, כמו גם בקהילה המורחבת.

images 3.jpg

פעילות משותפת עם ביה"ח

עמותת רפואה בטוחה מבצעת פרויקטים בשיתוף פעולה עם מרכזים רפואיים  להעלאת המודעות למניעת זיהומים למטופלים ומלווים. הפעילות כוללת הפקה והפצת סרטוני אנימציה על מניעת זיהומים לכל מטופל שמתאשפז בבית החולים. 

bottom of page